Treball i Formació

Oportunitats de Treball

Convocatòria beca predoctoral IEEC. Remote Sensing lab

Description

L’Institut d’Estudis Espacials de Catalunya (IEEC) convoca una beca predoctoral de tres anys per a contractar personal investigador novell i promoure la qualitat en la recerca. El becari s’incorporarà al grup de recerca en Teledetecció (Remote Sensing Lab) del Space Science and Technology Research Group (IEEC-UPC). Desenvoluparà la seva tesi doctoral en el marc dels projectes de nano satèl·lits de l’IEEC (sistemes de comunicacions terra-satèl·lit i inter-satèl·lit).

Àmbit: Persones amb titulació universitària equivalent a màster que vulguin cursar estudis de doctorat.

Sol·licitants: Els sol·licitants han de complir un dels requisits d’accés al doctorat previstos a l’article 6 del Reial Decret 99/2011, de 28 de gener i estar en possessió del títol de grau, llicenciat o enginyer en Telecomunicacions i/o Aeronàutica, essent imprescindible tenir l’equivalent al màster.

Durada: La durada del contracte serà d’un any i es podrà prorrogar anualment fins a un màxim de 3 anys, sempre que es compleixin els requisits previstos a les corresponents convocatòries de renovació.

Import:
14.400,00 euros bruts anuals el primer any.

15.600,00 euros bruts anuals el segon, tercer i quart any.

L’ajut també es fa càrrec de l’import del preu públic de doctorat a la UPC durant els 3 anys de l’ajut i de  3.000,00 euros per portar a terme activitats de formació durant aquest període.

Termini de presentació:  Des de la data de publicació de la convocatòria i fins al 30 de Novembre de 2016.

Lloc de presentació:Les sol·licituds s’han d’emplenar a les oficines del IEEC (edifici NEXUS, C/ Gran Capità, 08028 Barcelona).

Documentació a presentar: CV, expedient acadèmic i carta de presentació.

Resolució: Aquesta convocatòria es resoldrà abans del 15 de desembre de 2016 i es notificarà la resolució a tots els presentats via correu electrònic i al tauler d’anuncis del IEEC. El becari s’incorporarà a l’IEEC en un termini de 3 mesos a partir de la data de resolució.